Locations

Vodroffs Tværgade 3 , 4, 1909
Name Phone
Aadab Parvez Ghauri 36 30 94 50
Vodroffs Tværgade 3 4, 1909
Name Phone
Aadab Parvez Ghouri 26 19 77 86
Aisha Mumtaz Ahmed 21 86 77 86
Vodroffs Tværgade 18 2, 1, 1909
Name Phone
Aase De Blanck 20 12 22 53
Vodroffs Tværgade 14 2, 1, 1909
Name Phone
Abbas Al Atraktchi 41 65 42 44
Jafar Safaa Noori 61 73 41 92
Vodroffs Tværgade 3D 7, 1, 1909
Name Phone
Abbas Ali Jassem 41 42 88 59
Vodroffs Tværgade 14 3, 1, 1909
Name Phone
Abdelamir Qahwaji 32 11 55 90
Vodroffs Tværgade 5C 4, 1909
Name Phone
Abdul Rauf 24 27 49 79
Abdul Rauf 29 28 29 28
Abdul Rauf 42 75 88 87
Jakob Quaade 20 95 26 45
Vodroffs Tværgade 5C 4, 1, 1909
Name Phone
Abdul Rauf 53 53 93 68
Vodroffs Tværgade 3D 5, 2, 1909
Name Phone
Adel Sobhi Zakhari 26 28 40 59
Emad Sobaih Zakharie Hanna 26 84 30 06
Vodroffs Tværgade 3D 7, 109, 1909
Name Phone
Ahmad Abbas Jassem 41 42 99 62
Zahra Jassem 25 70 43 70
Vodroffs Tværgade 3B 5, 1909
Name Phone
Ahmad-Imad Wahdi 22 24 59 41
Ahmad-Imad Wahdi 41 24 80 15
Ahmad-Imad Wahdi 41 24 80 32
Vodroffs Tværgade 5C 6, 1909
Name Phone
Aleksander Mel 28 81 19 72
Vodroffs Tværgade 5D 5, 2, 1909
Name Phone
Alen Stig Andersen 53 11 22 44
Vodroffs Tværgade 16 5, 1, 1909
Name Phone
Alice Dencker Jensen 51 89 00 23
Vodroffs Tværgade 5E 1, 1, 1909
Name Phone
Ali Najah Sahib Al-Sharifi 26 61 30 44
Najah Sahib Hashim Al-Sharifi 26 24 02 99
Vodroffs Tværgade 3D 5, 1, 1909
Name Phone
Amadou Sall 26 74 89 25
Vodroffs Tværgade 3A 6, 1, 1909
Name Phone
Nour Rasoul Abdul-Rasoul 53 49 16 20
Vodroffs Tværgade 14 2, 2, 1909
Name Phone
Amanda Vinni Popenda 28 37 66 97
Vinni Popenda 33 24 46 22
Vodroffs Tværgade 3E 4, 1, 1909
Name Phone
Amar Meftah 42 43 72 94
Billal Meftah 29 84 31 65
Vodroffs Tværgade 5A 7, 4, 1909
Name Phone
Anders Carsten Müller 22 56 19 27
Vodroffs Tværgade 5D 3, 1, 1909
Name Phone
Anissa Bedoui 41 56 84 06
Vodroffs Tværgade 5E 6, 1, 1909
Name Phone
Anita Palmgren Broust 30 36 12 20
Vodroffs Tværgade 5E 6, 1909
Name Phone
Anita Palmgren Husbond 33 25 31 31
Vodroffs Tværgade 16 1, 0004, 1909
Name Phone
Anna-Birgitte Andersen 33 22 94 13
Vodroffs Tværgade 12 3, 0002, 1909
Name Phone
Anna Franch 33 21 95 81
Vodroffs Tværgade 10 4, 0001, 1909
Name Phone
Anna Schøn 35 37 36 17
Vodroffs Tværgade 2 4, th, 1909
Name Phone
Anne Katrine Melnyk 20 43 37 56
Vodroffs Tværgade 5A 2, 1909
Name Phone
Annelise Ito 28 20 84 82
Vodroffs Tværgade 14 4, 1909
Name Phone
Annelise Thorsager 28 69 49 08
Vodroffs Tværgade 3D 5, 103, 1909
Name Phone
Anne Mette Svensson 32 15 82 15
Vodroffs Tværgade 3E 6, 4, 1909
Name Phone
Anne Sofie Nyegaard Jepsen 26 16 73 47
Vodroffs Tværgade 3B 4, 42, 1909
Name Phone
Annette Hasfeldt Venlov 30 36 35 11
Vodroffs Tværgade 3A 1, 1, 1909
Name Phone
Annette Lomholt Bidstrup 22 61 61 81
Sven Lomholt Bidstrup 22 72 92 72
Vodroffs Tværgade 5A 5, 1909
Name Phone
Annita Schjellerup Larsen 33 31 20 95
Vodroffs Tværgade 2 1, 1909
Name Phone
A Palm-Henriksen 33 25 70 76
E Palm-Henriksen 33 25 70 76
Vodroffs Tværgade 3E, 1909
Name Phone
Arne Leschly Sørensen 31 32 34 93
Karen Peitersen 28 73 97 87
Vodroffs Tværgade 14 3, 1909
Name Phone
Arne Pauli Møller 40 50 77 38
Vodroffs Tværgade 3D, 1909
Name Phone
Arosa Ghouri 31 36 66 29
Vodroffs Tværgade 3C 5, 1, 1909
Name Phone
Assra Kassem Abbas 28 42 72 65
Vodroffs Tværgade 3B 6, 1, 1909
Name Phone
Barlin Farah 48 42 04 22
Barlin Farah 50 56 09 91
Barlin Farah 71 40 14 81
Barlin Farah 81 28 87 74
Vodroffs Tværgade 3C 2, 1909
Name Phone
Bay Khuu 41 78 80 99
Vodroffs Tværgade 3C 7, 1909
Name Phone
Belal Issa 25 30 96 01
Vodroffs Tværgade 12 2, 1909
Name Phone
Bente Kirsten Kleis 29 84 87 64
Murat Aslan 22 58 12 23
Veikko Olavi Poysti Hansen 25 11 47 32
Vodroffs Tværgade 15 3, tv, 1909
Name Phone
Bente Overgaard Pedersen 33 22 65 08
Vodroffs Tværgade 16 3, 0003, 1909
Name Phone
Bent Erik Jensen 33 21 39 89
Vodroffs Tværgade 5E 7, 2, 1909
Name Phone
Bent Fausing 26 20 52 25
Olena Tokarchuk 26 71 52 24
Vodroffs Tværgade 3B, 1909
Name Phone
Bent Hove 20 78 10 94
Mohammad Ijaz 31 31 64 25
Neyab Ijaz 31 37 32 13
Vodroffs Tværgade 3B 3, 1909
Name Phone
Bent Manfred Nielsen 41 82 01 89
Dorit Sølvsteen Jørgensen Nielsen 21 36 09 02
Vodroffs Tværgade 6 1, tv, 1909
Name Phone
Berta Lussati Hansen 28 59 69 62
Vodroffs Tværgade 18 2, 1909
Name Phone
Beulah Rønstrup 51 51 18 20
Vodroffs Tværgade 8 1, 0004, 1909
Name Phone
Binali Karaman 62 61 00 00
Vodroffs Tværgade 5C 1, 4, 1909
Name Phone
Birthe Galler 22 97 05 12
Vodroffs Tværgade 5A 4, 4, 1909
Name Phone
Birthe Hanne Balle 25 14 69 87
Vodroffs Tværgade 14 4, 0004, 1909
Name Phone
Birthe Overgaard 38 34 86 50
Vodroffs Tværgade 5E 3, 1909
Name Phone
Bodil Dupont 20 25 76 16
Poul Emil Gohs 20 25 76 16
Vodroffs Tværgade 3E 5, 4, 1909
Name Phone
Bodil Rosengreen 26 60 11 85
Vodroffs Tværgade 3B 5, 1, 1909
Name Phone
Bruno Hofmann Poulsen 26 21 75 93
Vodroffs Tværgade 3E 2, 2, 1909
Name Phone
Camilla Gemmer 60 28 93 09
Vodroffs Tværgade 3A, 1909
Name Phone
Carl Schach 28 24 14 13
Vodroffs Tværgade 5B, 1909
Name Phone
Cecilie Juel Verland 42 95 95 72
Vodroffs Tværgade 4 1, tv, 1909
Name Phone
Charlotte Norring 33 21 80 40
Hans Erik From Norring 27 69 53 50
Vodroffs Tværgade 6 3, tv, 1909
Name Phone
Choon Leong Lim 29 99 36 52
Fong Cheng 33 31 41 48
Vodroffs Tværgade 8 3, 1909
Name Phone
Christa Møller Nielsen 36 30 28 08
Kren Johanne Marie Nielsen 20 74 65 86
Vodroffs Tværgade 10 4, 0002, 1909
Name Phone
Christina Naumann Nielsen 60 94 71 04
Vodroffs Tværgade 5A 6, 1909
Name Phone
Claude Nagy 41 42 50 80
Hanne Hvoslef Rasmussen 29 82 18 22
Vodroffs Tværgade 14 , 3, 1909
Name Phone
Claus Aage Bach Nielsen 30 62 05 49
Vodroffs Tværgade 4 4, tv, 1909
Name Phone
Claus Jordan 26 14 22 23
Susse Marie Holst 33 79 10 10
Vodroffs Tværgade 5E 1, 1909
Name Phone
Claus Truelsen 21 79 73 76
Mehdi Al-Sharifi 50 47 80 57