Locations

Violvej 20, 8920
Name Phone
Annamargrethe Jensen 86 46 60 81
Anna Margrethe Nielsen Jensen 29 85 60 81
Violvej 39, 8920
Name Phone
Anne Norup 86 45 45 42
Violvej 16, 8920
Name Phone
Birgit Striegler Kjeldsen 86 45 48 64
Violvej 8, 8920
Name Phone
Edel Sørensen 86 45 47 93
Violvej 5, 8920
Name Phone
Frida Rasmussen 86 45 15 84
Violvej 11, 8920
Name Phone
Jens Marius Zajkovska 86 46 62 86
Violvej 41, 8920
Name Phone
Kent Bruun Andersen 21 94 56 34
Violvej 4, 8920
Name Phone
Kirsten Persson 60 69 24 64
Kirsten-Tove Ronau Persson 86 45 40 80
Violvej 22, 8920
Name Phone
Laust Skovfoged Bach 86 46 60 79
Violvej 7, 8920
Name Phone
Leif Kirkelund Kristensen 22 53 30 06
Violvej 26, 8920
Name Phone
P Otkjær 86 45 48 69
Violvej 9, 8920
Name Phone
Poul Amtrup Sørensen 20 68 83 55
Violvej 3, 8920
Name Phone
Sigrid Jensen 86 45 41 50
Tom Kristensen 86 40 76 78