Locations

Karlemosevej 61 3, tv, 4600
Name Phone
Aase Bredvig 50 52 68 46
Karlemosevej 19 , th, 4600
Name Phone
Abbas Hassan Ali 35 11 08 86
Aktar Ahmad Hama 35 11 14 61
Karlemosevej 15 1, tv, 4600
Name Phone
Abdolkarim Amini 50 58 35 23
Arman Amini 71 16 46 00
Karlemosevej 67 3, tv, 4600
Name Phone
Abdul Hamid Rahmani 51 89 72 05
A. Hamid Rahmani 51 89 72 05
Hamid Rahmani 35 13 72 05
Karlemosevej 43 , th, 4600
Name Phone
Abdul Kareem Abais Ali 53 25 21 87
Samar Jwad Alkhuzai 42 37 10 26
Karlemosevej 9 2, th, 4600
Name Phone
Abdul Manan Wahedi 42 37 98 72
Karlemosevej 101 , mf, 4600
Name Phone
Abolfazl Ghiasi 42 23 96 22
Karlemosevej 19 1, tv, 4600
Name Phone
Adem Isik 60 83 13 09
Karlemosevej 5 1, tv, 4600
Name Phone
Adem Kayis 25 76 52 16
Karlemosevej 57 3, th, 4600
Name Phone
Adis Secic 56 63 79 19
Ziba Secic 26 15 58 28
Karlemosevej 13 2, tv, 4600
Name Phone
Adwia Muzher Hzam 50 57 78 83
Karlemosevej 57 4, th, 4600
Name Phone
Agnethe Shanti Shine 31 32 27 36
Bahar Babi 88 37 51 60
Karlemosevej 85 2, tv, 4600
Name Phone
Ahmad Abdulrahim Mardan 28 22 99 99
Karlemosevej 97 , tv, 4600
Name Phone
Ahmad Mahmod 26 84 51 03
Golchin Rasul Ahmad 50 43 46 19
Karlemosevej 77 4, tv, 4600
Name Phone
Ahmad Zahir Mirzaie 51 54 15 19
Sibel Oztürk 22 98 69 33
Karlemosevej 30, 4600
Name Phone
Ahmad Zaki Safi 60 66 11 97
Karlemosevej 35 2, tv, 4600
Name Phone
Aleksander Golubowski 21 13 87 92
Estrid Nielsen 51 51 47 89
Karlemosevej 109 1, th, 4600
Name Phone
Ali Adel Naseef Gassem 81 75 66 29
Karlemosevej 75 2, th, 4600
Name Phone
Ali Husaini 52 83 45 59
Farah Hosaini 73 64 63 01
Sunny Husaini 53 70 70 17
Karlemosevej 13 , th, 4600
Name Phone
Allan Freddy Pelsen 22 41 70 14
Karlemosevej 19 , tv, 4600
Name Phone
Amal El Saleh 81 71 79 78
Karlemosevej 81 1, th, 4600
Name Phone
Amang Shawkat 22 77 56 23
Sasan Rafik 22 53 93 71
Karlemosevej 103 1, th, 4600
Name Phone
Amin Sharifi 28 71 90 96
Azadeh Naderi 26 48 40 22
Karlemosevej 53 4, th, 4600
Name Phone
Anders Borksand Jerger 56 63 55 05
Vicky Jerger 21 48 91 76
Karlemosevej 129 2, th, 4600
Name Phone
Andreas Birkvad Bernth 29 84 67 62
Shahram Mohammadi 35 11 01 50
Karlemosevej 115B 2, tv, 4600
Name Phone
Anisa Ekramudin 48 44 65 97
Karlemosevej 125 3, th, 4600
Name Phone
Anja Felicity Sørensen 26 39 61 19
Karlemosevej 57 2, tv, 4600
Name Phone
Anja Sylow 26 39 16 43
Linda Sylow Lund 56 63 77 05
Karlemosevej 23 2, 4600
Name Phone
Anne-Lise Lange 23 31 10 17
Karlemosevej 23 2, th, 4600
Name Phone
Anne-Lise Lange 56 63 30 90
Karlemosevej 101 2, mf, 4600
Name Phone
Anne-Marie Skou 28 34 86 64
Anne-Marie Skou 28 34 86 72
Karlemosevej 73 1, tv, 4600
Name Phone
Annette Milvertz Schlyter 60 76 90 17
Karlemosevej 7 1, tv, 4600
Name Phone
Anni Boutrup Kristensen 28 82 45 97
Karlemosevej 23 3, mf, 4600
Name Phone
Ann Katrine Carlsson Carstensen 61 12 63 40
Karlemosevej 11 3, th, 4600
Name Phone
Antoine Nazih Fakhry 28 41 69 62
Johnny Antoine Fakhry 26 37 22 23
Nazih Antoine Fakhry 21 52 60 40
Karlemosevej 113 1, tv, 4600
Name Phone
Arzu Ilgaz 61 16 46 42
Karlemosevej 101 3, th, 4600
Name Phone
Asbjørn Lyngberg-Andersen 31 52 34 66
Karlemosevej 101 , tv, 4600
Name Phone
Asger Hasse Ravnsholt Jensen 56 65 06 41
Karlemosevej 49 2, th, 4600
Name Phone
Ayhan Cadir 60 64 29 38
Karlemosevej 69 2, th, 4600
Name Phone
Aysel Cihan 26 81 60 90
Melis Nur Cihan 23 65 57 49
Merih Tahir Cihan 28 19 49 46
Karlemosevej 15 3, th, 4600
Name Phone
Bahram Moradi 50 58 31 40
Zhila Moradi 52 49 14 62
Karlemosevej 73 2, 4600
Name Phone
Bente Block Jensen 61 26 16 74
Karlemosevej 129 , th, 4600
Name Phone
Bente Doris Norddal Hansen 28 84 64 31
Karlemosevej 101 1, tv, 4600
Name Phone
Bente Germer 60 68 72 89
Karlemosevej 121 1, th, 4600
Name Phone
Bente Wedde 22 86 49 63
Karlemosevej 29 3, tv, 4600
Name Phone
Berit Lis Jensen 26 11 62 83
Karlemosevej 113 2, th, 4600
Name Phone
Betina Egerup Wøjcik 40 43 61 48
Karlemosevej 59 4, tv, 4600
Name Phone
Betina Kit Metzker 26 29 37 87
Karlemosevej 43 2, th, 4600
Name Phone
Betinna Beate Rigmor Grandjean 22 88 63 06
Karlemosevej 35 4, th, 4600
Name Phone
Betty Johanne Frederiksen 22 15 65 67
Karlemosevej 99 2, tv, 4600
Name Phone
Bibi Hanifa Gulabzoi 22 21 65 67
Kryber Gul Gulabzoi 50 46 88 14
Said Wali Gulabzoi 22 21 32 25
Karlemosevej 127 3, mf, 4600
Name Phone
Birger Jenkins Læbel 20 73 64 94
Karlemosevej 17 , th, 4600
Name Phone
Birthe Vejlin 56 64 11 47
Karlemosevej 69 , tv, 4600
Name Phone
Bitten Ellen Føhns 29 91 75 12
Karlemosevej 53 2, th, 4600
Name Phone
Britt Olga Ryborg Andersen 61 34 58 22
Martin Werner Hansen 53 60 70 60
Karlemosevej 61 1, mf, 4600
Name Phone
Carl Gundtoft Severin 24 89 74 93
Karlemosevej 61 1, tv, 4600
Name Phone
Carl Munro 41 23 42 82
Karlemosevej 21 , th, 4600
Name Phone
Carsten Nicolaj Pedersen 23 49 08 42
Karlemosevej 21 2, th, 4600
Name Phone
Celil Cingitas 71 22 17 18
Remzi Cingitas 25 56 05 50
Karlemosevej 63 2, th, 4600
Name Phone
Cetin Kilic 28 89 58 91
Karlemosevej 23 , th, 4600
Name Phone
Charlotte Skriver 28 58 18 91
Karlemosevej 67 , th, 4600
Name Phone
Chia Said Saleh Zangana 50 66 60 47
Karlemosevej 129 2, tv, 4600
Name Phone
Christian Bach Lauritsen 22 84 41 91
Louise Ishak Andersen 60 19 28 79
Karlemosevej 71 , tv, 4600
Name Phone
Christian Ingemann Pedersen 30 12 33 23
Karlemosevej 41 , tv, 4600
Name Phone
Christina Britt Andersen 32 10 98 92
Karlemosevej 113 4, tv, 4600
Name Phone
Christina Fribo Rasmussen 22 61 35 55
Karlemosevej 17 1, tv, 4600
Name Phone
Christina Jørgensen Djarnis 22 24 50 68
Karlemosevej 17 3, tv, 4600
Name Phone
Christina Michno 31 78 72 08
Michael Michno 25 62 25 81
Karlemosevej 27 3, tv, 4600
Name Phone
Christina Mobil 31 70 08 42
Julie Mobil 53 51 70 05
Lærke Mobil 31 70 02 16
Ole Mobil 31 70 08 52